Kho vật liệu xây dựng Hòa Bình Minh – Thái Bình

1